SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

 • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
  tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
  tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro) 

Szanowni Państwo informujemy, że

19-22.03.2019r. (wtorek-piątek)

sekretariat poradni będzie czynny w godzinach od 8.00 do 15.00

za utrudnienia przepraszamy

 

 

 

 


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatu Krakowskiego ul. Zakątek 2, 30-076 Kraków

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych którym jest mgr Michał Matysik. Kontakt z inspektorem  w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@poczta.onet.eu

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych podmiotu - na podstawie Art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r oraz obowiązujących przepisów prawa w zakresie zgodnym z wykonywaniem zadań statutowych placówki

4) Odbiorcą danych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, jak również podmioty współpracujące z Administratorem w celu realizacji świadczonych usług i zadań statutowych oraz realizujące inne zlecenia związane z działalnością Administratora.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu jej wycofania, za wyjątkiem gdy obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

( w sytuacji w której zgoda jest podstawą przetwarzania danych)

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w sytuacjach wynikających z przepisów prawa, w pozostałych przypadkach dobrowolne,

9) Pani / Pana dane nie będą przetwarzane przy użyciu  zautomatyzowanych systemów podejmowania decyzji (profilowania)

10) Pani/Pana dane nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

  


 

 

 

Od dnia 27 listopada 2017 r. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krakowie realizuje w powiecie krakowskim, zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (OKRO). Ośrodki te utworzone zostały w kraju w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Podstawę do tego dała ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1860) o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 

WIODĄCY OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY W KRAKOWIE
 

Serdecznie zaprasza Państwa do skorzystania z pomocy specjalistów, którzy otoczą Państwa i Wasze dzieci troskliwą opieką oraz profesjonalnym podejściem.

 

 

Do kogo skierowana jest pomoc?

Nasza placówka udziela kompleksowego wsparcia:

 • matkom w ciąży u których stwierdzono nieprawidłowości rozwojowe dziecka
 • dzieciom z niepełnosprawnością oraz zagrożeniem jej wystąpienia, od chwili urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do lat 3)
 • rodzinom dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności

 

W jaki sposób pomagamy?

 • udzielamy rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, oraz możliwości leczenia i wspierania jego rozwoju, wsparcia psychologicznego ukierunkowanego na poradzenie sobie z sytuacją kryzysową spowodowaną informacją o wadzie rozwojowej dziecka
 • wskazujemy właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
 • wskazujemy jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom oraz rodzicom, w ramach działów administracji rządowej w zakresie edukacji, zdrowia i pomocy społecznej
 • prowadzimy diagnozę oraz terapię psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, zaburzeń integracji sensorycznej
 • organizujemy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zapewniające stymulację i podnoszenie szans rozwojowych dziecka, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagog, logopedów i innych specjalistów
 • koordynujemy korzystanie z usług specjalistów, w tym:
  • zbieramy i upowszechniamy informacje o usługach i świadczących je specjalistach,
  • prowadzimy akcję informacyjną,
  • monitorujemy działania związane z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

 

Pomoc udzielana jest nieodpłatnie. Chętnie odpowiemy na nurtujące Państwa pytania!

Osoby, które chcą skorzystać z oferty ośrodka prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
518 989 259 lub mailowy pod adresem: sppp@vp.pl