SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

 • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
  tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
  tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy,

że w dniu: 24.12.2018 r. oraz 31.12.2018 r.

(tj. w Wigilię oraz w Sylwestra)   

Poradnia będzie nieczynna.

 

Za utrudnienia przepraszamy, SPPPPK

 


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Powiatu Krakowskiego ul. Zakątek 2, 30-076 Kraków (dalej: Poradnia) telefon: 12 422 27 12

2) Poradnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Artura Baranowskiego z którym można skontaktować się poprzez e-mail baranowskiodo@gmail.com  każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Poradni na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 14.12.2016 roku prawo oświatowe, ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych  oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustaw oraz aktów wykonawczych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

- Dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Poradni,

- Operatorzy pocztowi i kurierzy,

- Banki w zakresie realizacji płatności,

- Podmiotom świadczącym na rzecz Poradni usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Poradnie przez przepisy prawa,

- Organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne. 

 

 


 

 

 

Od dnia 27 listopada 2017 r. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krakowie realizuje w powiecie krakowskim, zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (OKRO). Ośrodki te utworzone zostały w kraju w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Podstawę do tego dała ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1860) o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 

WIODĄCY OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY W KRAKOWIE
 

Serdecznie zaprasza Państwa do skorzystania z pomocy specjalistów, którzy otoczą Państwa i Wasze dzieci troskliwą opieką oraz profesjonalnym podejściem.

 

 

Do kogo skierowana jest pomoc?

Nasza placówka udziela kompleksowego wsparcia:

 • matkom w ciąży u których stwierdzono nieprawidłowości rozwojowe dziecka
 • dzieciom z niepełnosprawnością oraz zagrożeniem jej wystąpienia, od chwili urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do lat 3)
 • rodzinom dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności

 

W jaki sposób pomagamy?

 • udzielamy rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, oraz możliwości leczenia i wspierania jego rozwoju, wsparcia psychologicznego ukierunkowanego na poradzenie sobie z sytuacją kryzysową spowodowaną informacją o wadzie rozwojowej dziecka
 • wskazujemy właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
 • wskazujemy jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom oraz rodzicom, w ramach działów administracji rządowej w zakresie edukacji, zdrowia i pomocy społecznej
 • prowadzimy diagnozę oraz terapię psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, zaburzeń integracji sensorycznej
 • organizujemy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zapewniające stymulację i podnoszenie szans rozwojowych dziecka, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagog, logopedów i innych specjalistów
 • koordynujemy korzystanie z usług specjalistów, w tym:
  • zbieramy i upowszechniamy informacje o usługach i świadczących je specjalistach,
  • prowadzimy akcję informacyjną,
  • monitorujemy działania związane z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

 

Pomoc udzielana jest nieodpłatnie. Chętnie odpowiemy na nurtujące Państwa pytania!

Osoby, które chcą skorzystać z oferty ośrodka prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
518 989 259 lub mailowy pod adresem: sppp@vp.pl