SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

BIP
 • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
  tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
  tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)1.    Celem działania Poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, dzieciom i młodzieży uczącej się, a także udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, rodzicom i nauczycielom. 
2.    Do zadań Poradni należy:

2.1.    diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży w tym:
 •  predyspozycji i uzdolnień
 •  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
 •  specyficznych trudności w uczeniu się

2.2.    wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

 •   szczególnie uzdolnionych
 •   niepełnosprawnych
 •   niedostosowanych społecznie
 •   ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 •   zaburzeniami komunikacji językowej w tym z afazją
 •   z chorobami przewlekłymi
 •   z autyzmem

2.3.    prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzin
2.4.    pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
2.5.    wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą
2.6.    pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży
2.7.    podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka i ich rodzinom
2.8.    współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej
2.9.    współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w odrębnych przepisach
2.10.    współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2.11.    wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
2.12.    wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych
2.13.    prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli
2.14.    udzielanie we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach. 

3.    Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

 •    diagnozowanie
 •    opiniowanie
 •     działalność terapeutyczną
 •    prowadzenie grup wsparcia
 •     prowadzenie mediacji
 •     interwencję kryzysową
 •     działalność profilaktyczną
 •     poradnictwo
 •     konsultacje
 •    działalność informacyjno-szkoleniową