SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

  • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
    tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
    tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)mgr Anna Jeziorek - dyrektor SPPPPK

Psycholog i pedagog. Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UJ. Studia podyplomowe z nowoczesnego kierowania i zarządzania szkołą. Ukończone szkolenie z zakresu coachingu.

Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży pod kątem trudności w nauce i zachowaniu. Pracuje terapeutycznie w nurcie poznawczo-behawioralnym z dziećmi lękowymi, nieśmiałymi oraz z mutyzmem wybiórczym, a także z dziećmi moczącymi się i ich rodzinami. Prowadzi zajęcia z neuroterapii. Posiada certyfikat PSPP i terapeuty EEG BIOFEEDBACK. Ma doświadczenie w pracy warsztatowej z dziećmi i młodzieżą. Autor zajęć profilaktycznych „Prawda o narkotykach”.

mgr Joanna Malinowska - wicedyrektor SPPPK

Psycholog, terapeuta rodzinny, neuroterapeuta, mediator, nauczyciel dyplomowany. Jest absolwentką psychologii UJ,  studiów podyplomowych: „Poradnictwo i pomoc psychologiczna" (UJ), „Systemowa terapia rodzin – teoria i praktyka" (Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UJ), „Mediacje. Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów" (Wydział Zarządzania - AGH). Posiada certyfikat II stopnia z zakresu neuroterapii EEG – Biofeedback.  Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, zaburzeń emocjonalnych i trudności wychowawczych u dzieci i młodzieży. Pomaga w problemach rodzinnych, relacjach partnerskich, w sytuacjach kryzysowych. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji szkolnych, rodzinnych oraz negocjacji w środowisku szkolnym. Pomaga w sporządzaniu ugód mediacyjnych oraz planów opieki rodzicielskiej w sytuacjach separacji i rozwodu. Prowadzi konsultacje, grupy wsparcia dla pracowników placówek oświatowych, zajęcia warsztatowe dla rodziców podnoszące ich kompetencje rodzicielskie oraz udziela wsparcia psychologicznego rodzinom adopcyjnym.

mgr Barbara Pogoda

Pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny. Nauczyciel kontraktowy. Dodatkowe kwalifikacje: szkolenie „Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny” (etap I); szkolenie specjalistyczne z zakresu diagnozy dysleksji rozwojowej w ujęciu klinicznym i psychometrycznym. Posiada certyfikat I stopnia z zakresu neuroterapii EEG – Biofeedback. Ukończyła blok specjalizacyjny „Diagnosta w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym” poszerzający kwalifikacje i umiejętności zawodowe z zakresu diagnozy przyczyn trudności szkolnych oraz opiniowania psychologiczno – pedagogicznego. Na terenie poradni zajmuje się diagnozą  pedagogiczną dzieci i młodzieży pod kątem różnych trudności szkolnych. Prowadzi terapię pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Od września 2014r. zajmuje się koordynowaniem zespołu ds. wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Przeprowadza diagnozę pedagogiczną dzieci przedszkolnych, w tym gotowości szkolnej.

Obecnie na urlopie macierzyńskim.

mgr Anna Stanisławczyk

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania.
Absolwentka pedagogiki społeczno-opiekuńczej oraz pedagogiki specjalnej (specjalność – wczesne wspomaganie rozwoju). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Terapii zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu na Wydziale Polonistycznym UJ. Uczestniczka licznych kursów i warsztatów doskonalenia zawodowego dotyczących m. in. diagnozy dysleksji, alternatywnych metod nauki czytania, pracy z uczniem z ADHD/ADD w szkole, wykorzystania metody Dogoterapii w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Stale podnosi swoją wiedzę oraz umiejętności na kursach przeznaczonych dla Terapeutów Integracji Sensorycznej. Na terenie poradni zajmuje się diagnozą dzieci 5 i 6 letnich oraz dzieci w wieku szkolnym. Prowadzi terapię pedagogiczną uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Diagnozuje zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci oraz prowadzi terapię indywidulaną.

mgr Iwona Stec

Pedagog specjalny (oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog), certyfikowany terapeuta SI. Absolwentka Akademii Pedagogicznej. Nauczyciel mianowany. Po licznych kursach i szkoleniach w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dyskalkulii), ogólnych trudności szkolnych, dojrzałości szkolnej, neuroterapią biofeedback, diagnozą i terapią zaburzeń integracji sensorycznej  oraz orzecznictwem specjalnym. Prowadzi grupy terapeutyczne dla uczniów z trudnymi zachowaniami i dla dzieci przedszkolnych z deficytami rozwojowymi, pracuje  z dziećmi z niepełnosprawnością.

mgr Lucyna Zielińska

Pedagog, tyflopedagog, terapeuta trudności dyslektycznych, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka WSP w Krakowie na kierunku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną ogólnych trudności szkolnych (młodszy i starszy wiek szkolny), zaburzeń dyslektycznych i dyskalkulii oraz gotowości szkolnej. Prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, terapię pedagogiczną dla uczniów szkół podstawowych mających specyficzne trudności w nauce, grupowe zajęcia z zakresu efektywnego uczenia się dla uczniów w starszym wieku szkolnym oraz neuroterapię EEG – biofeedback. Udziela porad i wsparcia terapeutycznego rodzicom, prowadząc punkt konsultacyjny dla rodziców uczniów dyslektycznych.

Obecnie na urlopie dla poratowania zdrowia.

mgr Anna Fijałkowska

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych „Kryzysy Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa”. Aktualnie poszerza swoje kwalifikacje studiując psychologię na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Ukończyła również szkolenie "Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” - Etap I oraz kursy z diagnozy pedagogicznej. Na terenie Poradni prowadzi diagnozę pedagogiczną dzieci i młodzieży oraz grupę socjoterapeutyczną dla młodzieży. Aktywnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach z dziedziny psychologii i pedagogiki.

mgr Judyta Sałek

Oligofrenopedagog, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierunek: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Jej doświadczenia w pracy dotyczą głównie dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną. Przez wiele lat związana z grupą charytatywną zajmującą się dziećmi i dorosłymi mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej. W Poradni przeprowadza diagnozę pedagogiczną, zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania oraz grupę terapeutyczną dla starszych dzieci z Zespołem Aspergera. 

mgr Barbara Michałowska

Pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu Logopedii oraz z zakresu Promocji Zdrowia, Profilaktyki i Terapii Zaburzeń Emocjonalnych, liczne kursy i szkolenia (m.in. terapii jąkania, integracji sensorycznej, terapii dzieci z zaburzeniami lękowymi, pomoc dziecku z mutyzmem wybiórczym). Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej. Ma doświadczenie w pracy z grupami terapeutycznymi dla dzieci. Stworzyła i współprowadzi autorską grupę profilaktyczno-terapeutyczną dla dzieci z problemami emocjonalnymi "Kocham siebie - kocham świat". Jest członkiem Małopolskiego Oddziału PZL.

mgr Beata Ogorzałek

Neurologopeda, pedagog, nauczyciel dyplomowany. Odbyła liczne kursy kwalifikacyjne z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej, wspomagania zaburzonego rozwoju dzieci najmłodszych. Terapeuta integracji sensorycznej. Odbyła roczny staż w OSW dla dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji. Na terenie poradni prowadzi pełną diagnozę i terapię logopedyczną ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z dysfunkcjami OUN, z zespołami genetycznymi oraz dzieci najmłodszych. Zajmuje się wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci od 1 roku życia oraz prowadzi grupę terapeutyczną dla najmłodszych. Posiada certyfikat II stopnia w zakresie terapii SI. 

dr Halina Pawłowska-Jaroń

Pedagog i logopeda, dr nauk humanistycznych w zakresie neurolingwistyki, neuroterapeuta, adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nauczyciel dyplomowany. Pracuje z dziećmi z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji werbalnej, w tym dziećmi ze spektrum zaburzeń po ekspozycji na alkohol w życiu płodowym. Autorka haseł do internetowej Encyklopedii Logopedii oraz pozycji: „Dziecko z FASD. Jak rozpoznać i pomóc. Przegląd metod terapeutycznych dla pedagogów i logopedów” WE Kraków 2010; „Padaczka w relacji pacjent-rodzic-terapeuta”, Wyd. Naukowe UP, Kraków 2014; „Specyfika rozwoju pre- i postnatalnego dzieci ze spektrum FASD. Zaburzenia komunikacji językowej,” Wyd. Naukowe UP , Kraków 2015.

mgr Barbara Żołynia - kierownik filii w Słomnikach

Pedagog specjalny (surdopedagog), logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka WSP w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna (specjalizacja –surdopedagogika). Ukończyła Studia Podyplomowe: Logopedia w WSP w Krakowie oraz Wczesna  interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka w DSSZW we Wrocławiu.

Odbyła także liczne kursy dotyczące min.: terapii jąkania, wspomagania zaburzonego rozwoju dzieci, pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń rozwoju mowy u dzieci i młodzieży.  Realizuje także zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Autorka i realizator programu dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju komunikacji „Mała Grupa Terapeutyczna”.

mgr Joanna Murzyniec

Neurologopeda, pedagog, nauczyciel stażysta. Absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu Logopedii oraz z zakresu Neurologopedii z elementami tyflologopedii. Ukończyła liczne kursy i szkolenia (m.in. wspieranie funkcji prelingwalnych małego dziecka, komunikację wspomagającą i alternatywną ACC dla osób ze specjalnymi potrzebami w komunikacji, wykorzystywania elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej), pomaga w tłumaczeniach książek logopedycznych z języka angielskiego. Na terenie poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju. Posiada certyfikat I stopnia w zakresie posługiwania się znakami Makatonu. 

W ramach Zespołów Orzekających współpracują z nami:

Danuta Tenerowicz-Tomaszewska - pediatra

Anna Smarzyńska - otolaryngolog

Bożena Antosik - Lis - okulista

Joanna Boroń-Zyss - psychiatra dziecięcy