SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

 • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
  tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
  tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)Sekretariat poradni nie jest upoważniony do przyjmowania dokumentacji na Zespół Orzekający.

 1. Dokumentację na Zespół Orzekający przyjmuje Przewodniczący Zespołu Orzekającego, członek Zespołu Orzekającego, ewentualnie inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu Orzekającego.
 2. Dokumentacja przyjmowana jest w dniach i godzinach do tego wyznaczonych, nie później niż 2 dni przed posiedzeniem Zespołu Orzekającego.
 3. Dokumentacja jest składana na wzorach formularzy dostępnych w poradni oraz do ściągnięcia ze strony internetowej poradni.
 4. Osoba przyjmująca dokumentację sprawdza ją pod względem formalnym, np.:
 • czy zaświadczenie lekarskie jest podbite pieczątką od specjalisty, czy określony jest czas zaleconej formy kształcenia itp.
 • czy wniosek jest prawidłowo opisany, tzn. czy wszystkie rubryki są wypełnione, widnieje podpis  rodzica,  pełnoletniego wnioskodawcy, prawnego opiekuna dziecka
 1. W przypadku braku np. aktualnych badań psychologicznych, pedagogicznych lub logopedycznych wnioskodawca jest kierowany do innych pracowników poradni w celu przeprowadzenia niezbędnych badań diagnostycznych.
 2. W momencie skompletowania pełnej dokumentacji wnioskodawca otrzymuje zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego, na którym sprawa będzie rozpatrywana.
 3. Wniosek uważa się za złożony i przyjęty przez poradnię w momencie uzyskania i dostarczenia do poradni kompletnej, niezbędnej i wymaganej dokumentacji.
 4. Gotowe Orzeczenia oraz Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju Sekretariat może wydać rodzicowi tylko i wyłącznie po otrzymaniu od niego wypełnionego upoważnienia (ze swoimi danymi), lecz podpisanego własnoręcznie przez drugiego rodzica, czyli osobę upoważniającą. Jest to warunek konieczny do odbioru p/w dokumentów.