SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

BIP
  • UL. ZAKĄTEK 2, 30-076 KRAKÓW
    tel/fax 12 422 27 12 (sekretariat)
    tel 12 422 48 05 (gabinety I piętro)W ostatnim czasie Minister Edukacji Narodowej przeprowadził zmiany w przepisach prawa oświatowego, między innymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz.U. z 2013 r. poz.199.).

Podstawowe założenia przyjęte dla nowego systemu wspomagania rozwoju oświaty są następujące:

1. Wspomaganie jest adresowane do szkoły, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele. Oznacza to, że poprzez doskonalenie nauczycieli całościowo oddziałuje się na szkołę rozumianą jako złożony, wieloaspektowy system (organizację).

2. Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, a co za tym idzie – nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań. Wynikająca z tego filozofia współpracy między systemem wspomagania a szkołami kładzie nacisk na podmiotową, autonomiczną rolę szkoły i współtworzenie przez nią wszystkich planów działań.

3. Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby. Punktem wyjścia wszelkich działań adresowanych do nauczycieli danej szkoły jest rzetelna, angażująca społeczność szkolną, diagnoza potrzeb.

4. Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych, samodzielnych form doskonalenia. Każde działanie prowadzone na rzecz rozwoju szkoły jest elementem rocznego planu wypracowanego przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczną na bazie zdiagnozowanych potrzeb placówki.

Wszystkie szkoły zainteresowane wsparciem w rozwoju zachęcamy do zgłaszania się do naszej poradni.

Pierwszym etapem wspomagania jest pogłębiona diagnoza potrzeb szkoły. Punktem wyjścia może być raport z ewaluacji zewnętrznej, wnioski z ewaluacji wewnętrznej, wyniki egzaminów zewnętrznych oraz potrzeby zgłaszane przez nauczycieli, rodziców, uczniów czy dyrektora, dotyczące ważnego obszaru dla działalności szkoły.

Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb opracowany zostaje plan wspomagania dla szkoły, w którym ujęte są: cele, zakładane wskaźniki realizacji, przewidziane działania (np. konsultacje, szkolenia czy inne formy doskonalenia), harmonogram realizacji, wykaz osób zaangażowanych w działania oraz ich zadania.

Następuje etap realizacji i monitorowania planu wspomagania dla szkoły koordynowany przez pracownika poradni. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, pracownicy poradni pomagają w pozyskaniu ekspertów merytorycznych w obszarze objętym wspomaganiem w celu przeprowadzenia wykładów / szkoleń lub sami służą odpowiednimi formami doskonalenia.

Na końcu następuje badanie efektów realizowanego planu wspomagania, podsumowanie i opracowanie rekomendacji do dalszej pracy.